Fakta om tryck

Tryck är en fundamental kraft som påverkar allt från vätskeflödet i rören till kraften i en bilmotor. Att förstå det – och att mäta det korrekt – är en kunskap som kräver expertis. Här kan du bland annat läsa om atmosfärtryck, differenstryck, absolut tryck och ta del av våra bästa tips för korrekt mätning.

Vad är tryck?

Tryck inom fysiken definieras som den kraft per ytenhet som verkar i en given punkt inuti en vätska, gas eller en fast substans. Den totala kraften (F) som utövas på en yta (A) ger trycket (p), vilket bildar formeln:

p = F / A

I SI-systemet mäts tryck i enheten pascal (Pa), som är uppkallad efter den franske fysikern med samma namn. En pascal är lika mycket som en Newton (N) kraft fördelad över en kvadratmeter (m²), vilket ger formeln:

1 Pa = 1 N/m²

För att sätta detta i perspektiv kan vi kolla på trycket från atmosfären vid havsytan. Det är ungefär 101 325 Pa, vilket alltså motsvarar en kraft på 10 132,5 N på en kvadratmeter.

Olika typer

Man brukar skilja mellan två olika huvudtyper av tryck inom fysiken, dynamiskt tryck och statiskt tryck, som du kan läsa mer om här nedanför.

Dynamiskt tryck

Som namnet indikerar har dynamiskt tryck att göra med vätskans eller gasens rörelseenergi. Det utövas av en rörlig vätska eller gas på en yta och är ett mått på den extra kraft som kommer med rörelsen. Exempel på dynamiskt tryck inkluderar vatten som strömmar genom ett rör eller en propeller på ett flygplan som skapar ett tryck för att driva planet framåt.

Statiskt tryck

Till skillnad från dynamiskt tryck handlar statiskt tryck om det tryck som stillastående vätskor eller gas utövar på en yta. Statiskt tryck är ett mått på den kraft som utövas av vätskans eller gasens vikt och beror på densitet och höjd i gravitationsfältet. Exempel på detta inkluderar vårt blodtryck och atmosfärtrycket på havsnivån.

Hur mäter man tryck?

Man talar om undertryck och övertryck när referensen är det aktuella omgivningstrycket. Vilken typ det är beror på om det uppmätta värdet är lägre eller högre än referensen. Läs mer om att mäta dynamiskt tryck.

Att mäta tryck är relativt, vilket betyder att mätningen alltid jämförs med en satt referenspunkt. Den vanligaste referenspunkten är absolut vakuum, vilket ger absolut tryck.

Atmosfärstryck (atm) är trycket från atmosfären vid havsytan. Det definieras alltid som 1013,25 hPa.

Differenstryck är skillnaden mellan två värden och används ofta för att mäta flöden eller tryckförluster i system.

Exempel på hur tryck används i vår vardag

 • Tryckskillnader används för att pumpa vatten och andra vätskor genom rör och avlopp
 • Trycket från förbrända gaser kan driva kolvar i förbränningsmotorer
 • Vakuumpumpar skapar lågt tryck inom många olika användningsområden, inklusive matlagning och medicinska ingrepp
 • Barometern är ett klassiskt mätverktyg som används för att förutspå väderförändringar

Tryckenheter

Som tidigare nämnt mäts tryck oftast i SI-enheten pascal (Pa), men det finns en hel rad andra enheter som också används. Att förstå och använda rätt enheter är avgörande för korrekt kommunikation och beräkningar inom fysik och teknik. Se omvandlingstabellen nedan för detaljerad information om hur de olika enheterna relaterar till varandra.

Omvandlingstabell tryckenheter

Absolut luftfuktighet anges i mängd per utrymme (g/m³) och räknas ut på samma sätt. För att få fram absolut luftfuktighet tar du vikten (g) av vattnet i luften delat på volymen (m³) av den fuktiga luften.

Så använder du tabellen:

 1. Leta upp den enhet du vill konvertera från i den första kolumnen.
 2. Leta sedan upp den enhet du vill konvertera till i den andra kolumnen.
 3. Multiplicera det ursprungliga värdet med den konverteringsfaktor som anges i den tredje kolumnen.
EnhetSI-enhet (Pascal, Pa)Andra enheter
Atmosfärtryck (atm)101 325 Pa760 mmHg
Bar100 000 Pa0,98692 atm
Millibar (mbar)100 Pa0,001 atm
KiloPascal (kPa)1 000 Pa0,01 atm
Megapascal (MPa)1 000 000 Pa10 atm
Pund per kvadrattum (psi)6 894,76 Pa0,068046 atm
Tum kvicksilver (inHg)3 386,39 Pa0,02953 atm

Våra bästa tips för korrekt tryckmätning

 1. Använd rätt mätare: Välj en mätare med kapacitet nog att täcka trycket du ska mäta. Om mätaren har för liten (eller för stor) kapacitet kan detta medföra felaktiga avläsningar. Se också till att mätaren är avsedd för rätt typ av tryck, alltså dynamiskt, statiskt eller vakuum.
 2. Installera korrekt: Följ alltid tillverkarens instruktioner och säkerställ att rätt typ av anslutningar (positiva respektive negativa) används vid installation.
 3. Regelbunden kalibrering: Genom att regelbundet kontrollera och kalibrera din mätare kan du säkerställa korrekta avläsningar.
 4. Skydda mätaren: Placera den på en plats där den inte utsätts för stötar, vibrationer eller extrema temperaturer. Undvik även att utsätta mätaren för högre kapacitet än vad den klarar av samt rengör den från damm och smuts regelbundet, då detta kan påverka avläsningen.
 5. Dokumentera mätningar: Det är alltid en god idé att anteckna och spara data från avläsningar för framtida referenser och analys.
 6. Ta professionell hjälp: Om problem uppstår bör du kontakta tillverkaren eller en kvalificerad tekniker för att få hjälp att lösa det.